• اجاره انواع بخاری انرژی و کپسولی، اجاره بخاری و هیتر، اجاره انواع جت فن بزرگ، اجاره جت فن کوچک برای 2000متر مکعب با سوخت گاز مایع و شهری، اجاره بخاری کپسولی آبسال، بخاری بدون دودکش